Prijavite se za dodjelu sredstava
od Zaklade Saints Hills for kids

ZAKLADA SAINTS HILLS ZA DJECU, Gajeva ulica 23, Zagreb, OIB: 98198883705 (u daljnjem tekstu: “Zaklada”) u skladu sa  Zakonom o zakladama (Narodne novine br. 106/18, 98/19 i 151/22) i odredbama Statuta Zaklade raspisuje NATJEČAJ ZA DONACIJE neprofitnim pravnim osobama, zdravstvenim i drugim ustanovama te roditeljima koji brinu i skrbe o bolesnoj, nemoćnoj ili potrebitoj djeci na području Republike Hrvatske

OPĆI KRITERIJI za dodjelu sredstava:
 • objektivna i transparentna financijska procjena;
 • kvaliteta projekta/programa i njegov doprinos ostvarenju ciljeva Zaklade;
 • doprinos projekta/programa društvenoj zajednici i  važnost projekta/programa da unaprijedi područje projekta/programa;
 • ugled i postignuća instituta i/ili nositelja projekta koji predlaže dodjelu potpore.
POSEBNI KRITERIJI za dodjelu sredstava:
 • hitnost, odnosno nužnost pružanja tražene pomoći
 • materijalno i zdravstveno stanje podnositelja prijave, odnosno osobe u čije se ime prijava podnosi
 • značenje projekta/programa za ostvarivanje općedruštvene ili općekorisne svrhe.
PREDMET DONACIJE
 • izravne donacije djeci;
 • donacije ustanovama koje se brinu i skrbe o bolesnoj, nemoćnoj ili potrebitoj djeci na području Republike Hrvatske;
 • financiranje projekta koji imaju humanitarni cilj.

Sredstva Zaklade za projekte/programe mogu se iskoristiti samo za izravne troškove realizacije projekta/programa te Zaklada neće snositi operativne troškove (troškovi plaća, iznajmljivanja, režijski troškovi, edukacije i sl.).

PRIJAVITELJ PRAVNA OSOBA

Za sredstva Zaklade mogu se natjecati neprofitne pravne osobe, zdravstvene i druge ustanove, osim trgovačkih društava, koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

 • Pravno ustrojen i  registriran pri mjerodavnoj instituciji u Republici Hrvatskoj;
 • minimalno godinu dana aktivan;
 • neprofitna organizacija (udruga, škola, vrtić, ustanova socijalne skrbi, bolnica i dr.);
 • posluje u skladu s poreznim pravilima i uvjetima;
 • ima odgovarajuću strukturu i zadovoljavajuće kapacitete koji osiguravaju izvedbu ciljeva projekta.
PRIJAVITELJ FIZIČKA OSOBA

Za sredstva Zaklade mogu se natjecati fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske i imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj.

DOKUMENTACIJA

Prijave natječaj zaprimaju se zaključno do 29. veljače 2024. godine, a podnose se isključivo na hrvatskom jeziku putem službenih obrazaca Zaklade koji se nalaze u prilogu ovog natječaja.

Prijavi je potrebno priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja (dovoljne su preslike dokumenata koje nije potrebno ovjeravati, dok će se originali tražiti u slučaju odabira).

Prijave slati u elektronskom obliku na info@saintshillsforkids.com ili poštom na adresu Zagreb, Gajeva ulica 23 uz napomenu “Prijava na natječaj za donacije”.

Ukoliko su datokeke prevelike za slanje, molimo vas da koristite neki od online sustava za prijenos datoteka poput WeTransfera.

OSTALE NAPOMENE

Prijave koje ne sadržavaju svu zadanu natječajnu documentaciju, prijave pristigle nakon isteka natječajnog roka te prijave za projekte koji imaju rok za realizaciju prije objave rezultata (ožujak 2024.) neće biti uzete u razmatranje.

Kandidati donacije na temelju javnog natječaja mogu biti pozvani na razgovor s Upraviteljem i/ili članovima Upravnog odbora Zaklade.

Popis dobitnika bit će javno objavljen na internetskim stranicama Zaklade ( https://saintshillsforkids.com ) u roku od 14 dana od donošenja odluke i smatra se obaviješću o rezultatima natječaja za sve podnositelje prijava.

Sa dobitnicima će biti zaključen ugovor temeljem kojeg će biti reguliran način dodjele donacije i/ili obveza dobitnika da iskoristi odobrenu donaciju u skladu s doniranom svrhom.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Zakladu na:

Email: info@saintshillsforkids.com

Telephone: +385 1 5508 050

Ivana Tolj

Upraviteljica Zaklade

Formulari za natječaj
pravnih osoba

Potrebna dokumentacija:
 • preslika statuta;
 • preslika rješenja o registraciji;
 • godišnji izvještaj o radu i aktivnostima za prethodne godine;
 • životopis osobe odgovorne za pravnu osobu;
 • detaljan opis za što se traži donacija;
 • financijski plan (proračun i dinamika realizacije) za financiranje projekta;
 • procjenu troškova napravljenu na temelju službenih ponuda roba i usluga (priložiti preslike službenih ponuda).

Formulari za natječaj
fizičkih osoba

Potrebna dokumentacija:
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu i prebivalištu na području Republike Hrvatske (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice) za dijete i roditelje i/ili skrbnika;
 • potvrdu o visini dohotka za sve članove obitelji za prethodne godine (izdaje nadležna porezna uprava) i ostale relevantne potvrde;
 • odgovarajuću medicinsku dokumentaciju s medicinskim indikacijama;
 • obrazloženje zahtjeva.

Nastavimo dalje

šireći osmijehe

i dijeleći sreću. Pokažite svijetu ogromnu moć suosjećanja.